Học Viện Thời Trang Alice: Giới thiệu nhân vật

Giới thiệu tuyến nhân vật chính xuất hiện trong game Alice - Học Viện Thời Trang

Alice - 14 tuổi - Cung Nhân Mã (6/12)

JoJo - Cung Song Ngư

Mirana - 15 tuổi - Cung Thiên Bình ( 10/10)

Sam - 14 tuổi - Cung Bảo BÌnh (30/01)

Andy - 13 tuổi - Cung Sư Tử

James - 14 tuổi - Cung Ma Kết

Alex - 15 tuổi - Cung Bạch Dương

Rain - 15 tuổi - Cung Xử Nữ

William - 23 tuổi - Cung Xử Nữ

Max - 28 tuổi - Cung Kim Ngưu

TOP - 29 tuổi - Cung Thiên Yết

Stella - 25 tuổi - Cung Bạch Dương

Linda - 26 tuổi - Cung Song Tử

Bill - 26 tuổi - Cung Bạch Dương

David - 24 tuổi - Cung Song Ngư