UC Mini

UC Mini

UCWeb Singapore Pte. Ltd.
4,6 ★ · 118

How to install APK?

  1. Bạn cần thiết lập điện thoại để có thể cài đặt ứng dụng trực tiếp: Vào Settings (Cài đặt) » Security (Bảo mật) » Đánh dấu vào ô bên cạnh Unknown Sources (Nguồn không xác định). Nhấn OK để xác nhận.
  2. Nhấn vào tệp đã tải xuống và chọn Install (Cài đặt)